Konsultacje Zdalne

Instrukcja Realizacji Konsultacji Zdalnych

1. Wprowadza się dwie alternatywne ścieżki realizacji konsultacji on-line:

  • konsultacja poprzez rozmowę telefoniczną ze specjalistą,
  • konsultacja poprzez videokonferencję.

 

2. W przypadku konsultacji telefonicznej.

– po telefonicznym ustaleniu terminu konsultacji oraz przekazaniu wszelkich niezbędnych danych rejestracji, w wyznaczonym dniu konsultacji będziemy kontaktować się z Państwem pod wskazany numer telefonu, w celu realizacji tejże konsultacji ze specjalistą.

 

3. W przypadku konsultacji poprzez videokonferencję:

– niezbędne będzie zainstalowanie odpowiednio do tego przeznaczonej aplikacji ZOOM meeting (instrukcja instalacji poniżej), dostępu do internetu oraz niezbędnego sprzętu opisanego poniżej

– ustalenie telefoniczne terminu konsultacji.

 

4. Dane osobowe i informacje zebrane podczas konsultacji on line służą wyłączenie do celów realizacji świadczenia medycznego. Transmisja wideo może być nagrywana w celu archiwizacji. Połączenie jest szyfrowane.

 

5. Płatność za wizytę będą Państwo uiszczać na podstawie aplikacji przelewy24 z góry, przed planowaną wizytą. Na Państwa skrzynkę mailową zostanie przesłany link z płatnością (indywidualny dla każdego klienta). Jeżeli nie posiadają Państwo maila, wówczas link do płatności zostanie przesłany na Państwa numer telefonu w formie wiadomości SMS.

 

6. W przypadku nieposiadania bankowości elektronicznej dane do przelewu zostaną przesłane SMSem lub mailem. Wówczas dzień przed wizytą należy przesłać nam potwierdzenie wykonania przelewu na maila info@alfamedica.med.pl bądź MMSem na numer 781 754 455 .

 

7. Oryginały paragonów będą do odbioru w placówce po zakończeniu obecnie panującej pandemii.

 

8. Jeśli w trakcie wizyty, wyniknie konieczność wykonania badania USG bądź innych czynności diagnostycznych/leczniczych, na czas trwania pandemii nie mamy możliwości ich wykonania. Pacjent decydujący się na realizację konsultacji on line / telefonicznej zostaje poinformowany w niniejszej instrukcji o braku możliwości kontaktu bezpośredniego z lekarzem i tym samym wykonania dalszej diagnostyki / leczenia przez Alfamedica Sp. z o.o.

 

9. Sposób realizacji konsultacji (telefonicznej, videokonferencji) oraz formy płatności proszę wskazać podczas rozmowy telefoniczną z przedstawicielem rejestracji Alfamedica.

 

Cennik Konsultacji Zdalnych TUTAJ

 

Instrukcja zainstalowania aplikacji ZOOM Meeting:

a) Aby wizyta mogła się odbyć proszę o zainstalowanie na swoim urządzeniu wyposażonym w kamerkę i dostęp do internetu ( telefon komórkowy, tablet, laptop) programu ZOOM Meeting.

Poniżej link do ściągnięcia programu ZOOM (proszę o wybranie odpowiedniego linku do swojego urządzenia)

– Apple iOS:

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

-Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

-Windows:

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

b) Po telefonicznym ustaleniu terminu wizyty z rejestracją, na podany adres elektronicznej skrzynki pocztowej email lub na numer telefonu w formie wiadomości SMS zostanie do Państwa przesłany link z zaproszeniem do wizyty on line. Proszę w niego kliknąć dopiero po zainstalowaniu programu ZOOM na swoim urządzeniu, najlepiej dopiero w dniu terminu wizyty, jednak nie wcześniej, jak 10 min przed ustaloną godziną wizyty on line. Lekarz dołączy do „spotkania” jak tylko zakończy poprzednią wizytę.

c) Po kliknięciu w link pojawi się okno videorozmowy oraz okno do wpisania danych pacjenta- proszę o wpisanie imienia i nazwiska pacjenta jako danej identyfikującej w trakcie wizyty on line.

d) Po zatwierdzeniu swoich danych proszę o włączenie transmisji obrazu poprzez kliknięcie „JOIN AUDIO – Call via Device Audio” (ikona słuchawek)

e) Następnie proszę kliknąć w lewym dolnym rogu na START VIDEO(ikona kamery).

 

Klauzula informacyjna:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych pacjentów w celach medycznych

  • Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Alfamedica Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie (42-218), przy ul. Kilińskiego 166).

  • Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator powołał Inspektora danych osobowych z którym możesz się skontaktować:

– listownie na adres: Alfamedica Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 166, Częstochowa 42-218

– przez e-mail: krzysztof.wrona@alfamedica.med.pl

– telefonicznie: +48 34 314 71 07, +48 781 754 455

  • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do świadczeń zdrowotnych/realizacji usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Artykuł 6 oraz 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz przepisy szczególne w tym ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

  • Okres przechowywania danych osobowych

Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu lat (do 22 lat w przypadku dzieci do 2 roku życia) z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

  • Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane :

osobom upoważnionym przez Ciebie do uzyskiwania dokumentacji medycznej

innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

do Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych,

podmiotom świadczącym usługi prawnicze,

podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,

innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

podmiotom z którymi Alfamedica sp. z o. o. zawarła Umowę powierzenia danych Twojemu Ubezpieczycielowi

Twojemu pracodawcy w zakresie usług medycyny pracy

portalom internetowym dzięki którym mogłaś/mogłeś skorzystać z naszych usług medycznych , np. Znany Lekarz https://www.znanylekarz.pl/ ,Platforma Medicover https://www.medicover.pl/

  • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (dotyczy zgody na przetwarzanie danych na podstawie zgody),

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Cennik Konsultacji Zdalnych TUTAJ