Badania genetyczne

Badania genetyczne należą do grupy badań diagnostycznych. Polegają na ocenie prawidłowości budowy ludzkiego genomu, czyli materiału DNA. Wiele wrodzonych chorób uwarunkowana jest genetycznie i wynika z mutacji kodu DNA. Analiza kodu genetycznego pozwala nie tylko precyzyjnie zdiagnozować obecne schorzenia, ale także oszacować ryzyko wystąpienia przyszłych chorób o podłożu genetycznym.

Wykonanie badania genetycznego wymaga pobrania próbki DNA. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się krew lub mocz. Pobranie materiału genetycznego nie wymaga specjalnych przygotowań. DNA w naszym organizmie nie zmienia się, zatem nie ma konieczności stosowania specjalnej diety czy odstawienia leków.

Wykonywane badania:

Choroby wieloukładowe

Zespół Rothmunda-Tompsona

Zespół Waardenburga typ 1

Otopalatodigital spectrum disorder

Zespół Denysa-Drasha, guz Wilmsa

Zespół Silvera-Russela

Cherubizm

Zespół Hermansky’ego i Pudlaka

Zespół Clove’a

Zespół CHARGE

Zespół Carney’a

Zespół Di George’a

Zespół Townes-Brocksa

Zespół Currarino

Zespół Opitz GBBB

Progeria Hutchinsona-Gilforda

Zespół Sotosa – gigantyzm mózgowy

Zespół SHORT

Dysostoza żuchwowo-twarzowa Guiona-Almeidy

Zespół Alagille’a

Zespół Floating-Harbor

Zespół Sjogrena-Larssona

Zespół Coffin-Lowry

Zespół Cornelii de Lange

Pseudoxanthoma elasticum

Zespół Bardeta-Biedla

Ataksja-teleangiektazja

Zespół BPES

Artrogrypoza dystalna

Farmakogenetyka

Prognozowanie terapii zakażenia HCV

Ocena aktywności cytochromów

Identyfikacja genotypu związanego z aktywnością enzymu VKOR (metabolizm warfaryny)

Hipertermia złośliwa

Oporność na zakażenie wirusem HIV-1

Niedobór butyrylocholinoesterazy

Gastroenterologia

PNDM- utrwalona cukrzyca noworodkowa

Zespół Shwachmana-Diamonda

Rodzinna gorączka śródziemnomorska

Wrodzona biegunka sodowa

Nietolerancja laktozy-postać wrodzona

Choroba Leśniowskiego-Crohna, predyspozycja do choroby

Celiakia

Choroba Wilsona

Deficyt alfa-1-antytrypsyny

Fruktozemia

Hemochromatoza

Nietolerancja laktozy typu dorosłego

Predyspozycja do rozwoju chorób wątroby- oznaczanie mutacji Z w genie PI

Zapalenie trzustki ostre i przewlekłe

Hiperbilirubinemia- zespół Gilberta i Criglera-Najjara

Cukrzyca MODY2

Cukrzyca MODY3

Cukrzyca MODY1

Kardiologia

Zespół Loeys-Dietza typ III

Zespół Andersen-Tawil, zespół wydłużonego QT

Zespół Bealsa, wrodzona przykurczowa arachnodaktylia

Zespół Romano-Warda, zespół wydłużonego QT

Anemia sierpowata

Alfa-talasemia

Niedobór antytrombiny III

Deficyt oksydazy cytochromu C (COX)

Niedokrwistość Blackfana-Diamonda

Nadpłytkowość

Zespół Costello

Homocystynuria

Choroby małych naczyń mózgowych,w tym CADASIL i CARASIL

Hipercholesterolemia

Kardiomiopatria przerostowa

Predyspozycja do zawału serca

Tętniaki rozwarstwiające aorty piersiowej

Zakrzepica żył/ trombofilia/poronienia

Zespół hipoplazji serca lewego

Zespół Noonan

Zespół Marfana

Zespół Loeys-Dietza

Nefrologia

Wielotorbielowatość nerek- postać dziedziczna autosomalna dominująca

Wielotorbielowatość nerek- postać dziedziczna autosomalna recesywna

Zespół Alporta

Renal coloboma syndrome

Ogniskowe segmentalne szkliwienie kłębuszków nerkowych (FSGS)

Nefropatia rodzinna młodzieńcza (FJHN)

Neurologia

Dziecięca padaczka napadów nieświadomości

Padaczka uogólniona z napadami gorączkowymi

Paraplegia spastyczna SPG17

NBIA4

Rodzinna migrena hemiplegiczna typ 1 (FHM1)

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 1,2,3 (SCA1, SCA2, SCA3)

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 6 (SCA6)

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 7 (SCA7)

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typ 17 (SCA17)

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typ 12 (SCA12)

Zespół Leigha

Zespół Dravet

Zespół Kohlschuttera-Tonza

Miopatia miotubularna

Choroba Kennedy’ego (SBMA)

Rodzinna spastyczna paraplegia, postać recesywna (SPG5A)

Okresowy paraliż hipokaliemiczny

Autyzm

Miopatia rodzinna sprzężona z chromosomem X

Dystonia 9, zespół niedoboru GLUT1

Dystonia miokloniczna DYT11

Zespół Coffin-Siris

Rodzinna spastyczna paraplegia, postać dominująca (SPG3)

HiperCKemia

Dystrofia Emery’ego- Dreifussa (EDMD)

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD) i Beckera (BMD)

Zespół MELAS

Zespół Borjesona-Forssmana-Lehmanna

Miopatia nemalinowa (nitkowata) typ 3

Naprzemienna hemiplegia dziecięca (AHC)

Rodzinne wewnątrzczaszkowe naczyniaki jamiste (CCM1)

Zespół Walkera-Warburga

Choroba Pelizaeusa-Merzbachera, paraplegia spastyczna 2 sprzężona z chromosomem X

Drgawki pirydoksynozależne

Cerebrocostomandibular syndrome (CCMS) i cerebrocostomandibular-like syndrome (CD2G2)

Zespół de Morsiera

Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X

Dystrofia miotoniczna

Zespół Schinzela-Giediona

Encefalopatia związana z tiaminą

Choroba Unverrichta-Lundborga (padaczka miokloniczna)

Zespół Fahr

Neurofibromatoza typu II

Zespół Legiusa

Rodzinna spastyczna paraplegia-postać recesywna o późnym początku

Rodzinna spastyczna paraplegia, postać recesywna z niepełnosprawnością intelektualną i niskorosłością

Klątwa Ondyny

Dystonia 12- parkinsonizm o nagłym początku

Wodogłowie sprzężone z chromosomem X

Choroba Parkinsona- postać dominująca

Choroba Parkinsona-postać recesywna

Zespół Peters-plus

Rodzinna angiopatia amyloidowa

Choroba Charcot-Marie-Tooth typ 1

Choroba Charcot-Marie-Tooth typ 2 (2A2 i 2F)

Choroba Charcot-Marie-Tooth, typ sprzężony z chromosomem X

Deficyt dopa-dekarboksylazy

Napadowa dyskineza wywołana ruchem (DYT-10)

FSHD- Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa

Zespół Cockayne’a

Leukodystrofia metachromatyczna

Zespół Simpson-Golabi-Behmel typ 1 (SGBS1)

Dystrofia obręczowo-kończynowa (LGMD2A)

Mózgowa encefalopatia z podkorowymi zawałami i encefalopatią- CADASIL

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)

Wada cewy nerwowej

Wrodzona neuropatia czuciowa i ruchowa

Zespół Angelmana

Zespół Pradera-Williego

Zespół Lowe

Zespół Retta

Zespół łamliwego chromosomu X

Moczówka prosta centralna

Zespół Mowata-Wilsona

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)

Pląsawica Huntingtona

Stwardnienie guzowate

Dystonia torsyjna

Zespół Pitt-Hopkins

Dystonia Segawy

Neurofibromatoza typu I (choroba von Recklinghausena)

Ataksja napadowa typu I

Aceruloplazminemia

Adrenoleukodystrofia

Choroba Alzheimera

Choroba Canavan

Choroba Krabbego

Choroba Niemanna-Picka typ A i B

Drżenie samoistne

Miopatia Bethlema

Onkologia

Fibromatosis aggressiva

Zespół Lyncha

Rak prostaty dziedziczny

Badanie genu BRAF

Badanie genu EGFR

Badanie mutacji genu KRAS

Czerniak

Polipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP), postać rodzinna

Polipowatość jelita grubego

Rak rdzeniasty tarczycy, postać rodzinna

Siatkówczak (Retinoblastoma)

Zespół Li-Fraumeni Syndrome

zespół Nijmegen

Zespół von Hippla-Lindaua (naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa)

Białaczka (leukemia), policytemia

Neurofibromatoza typu II (zespół MISME)

Pilomatricoma, hepatoblastoma

Zespół Peutz-Jaghersa

Zespół Cowdena, zespoły guzów hamartomatycznych związane z mutacjami PTEN

Polipowatość rodzinna, młodzieńcza

Inne

Neuroendokrynna hiperplazja wieku niemowlęcego

Zespół Allgrove’a (AAAS)

Zespół Nagera

Trombocytopenia

Zespół Kabuki

Zespół Rubinsteina- Taybiego

Zespół Peny i Shokeira

Zespół Holt-Orama

Zespół Cohena

Zespół Feingolda

Choroba Milroya

Zespół Beckwitha-Wiedemanna

Zespół Weavera

Zespół Barakata

Zespół Treachera- Collinsa

Zespół OHDO

Zespół Imerslunda-Grasbecka (anemia megaloblastyczna 1)

Audiologia i Laryngologia

Zespół Mohra-Tranebjaerga

Zespół Ushera

Niedosłuch/guchota

DFNA 9

Neuropatia słuchowa DFNB9

Otoskleroza

Dermatologia

Porfiria

Incontinentia pigmenti, zespół nietrzymania barwnika

Zespół Brooke-Spieglera

Erythrokeratodermia

Steatocystoma multiplex

Zespół Jeune’a

Zespół EEC

Zespół Bird-Hogg-Dube’a

Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów

FDH (Focal dermal hypoplasia), zespół GOTZ

Anodoncja rodzinna

Rybia łuska wrodzona, blaszkowata, typ HARLEQUIN, typ 2

Rybia łuska lamelarna

Mastocytoza

Angioedema, wrodzony obrzęk naczynioruchowy

Zespół złuszczania skóry kończyn, APPS

Zespół Witkopa

Lipoid proteinosis

Pęcherzowe oddzielanie się naskórka-postać prosta

Pęcherzowe oddzielanie naskórka-postać dystroficzna

Zespół Segawy

Atopowe zapalenie skóry

Zespół IFAP, Ichthyosis follicularis, atrichia, and photophobia syndrome

Zespół Cloustona (dysplazja ektodermalna)

Zespół Gorlina, Zespół nabłoniaków znamionowych

Zespół Nethertona

Dysplazja ektodermalna hipohydrotyczna

Dermatologia

Porfiria

Incontinentia pigmenti, zespół nietrzymania barwnika

Zespół Brooke-Spieglera

Erythrokeratodermia

Steatocystoma multiplex

Zespół Jeune’a

Zespół EEC

Zespół Bird-Hogg-Dube’a

Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów

FDH (Focal dermal hypoplasia), zespół GOTZ

Anodoncja rodzinna

Rybia łuska wrodzona, blaszkowata, typ HARLEQUIN, typ 2

Rybia łuska lamelarna

Mastocytoza

Angioedema, wrodzony obrzęk naczynioruchowy

Zespół złuszczania skóry kończyn, APPS

Zespół Witkopa

Lipoid proteinosis

Pęcherzowe oddzielanie się naskórka-postać prosta

Pęcherzowe oddzielanie naskórka-postać dystroficzna

Zespół Segawy

Atopowe zapalenie skóry

Zespół IFAP, Ichthyosis follicularis, atrichia, and photophobia syndrome

Zespół Cloustona (dysplazja ektodermalna)

Zespół Gorlina, Zespół nabłoniaków znamionowych

Zespół Nethertona

Dysplazja ektodermalna hipohydrotyczna

Immunologia

Zespół Hioba (zespół hiper-IgE)

Zespół Blooma

Autoimmunoligiczny zespół limfoproliferacyjny

Wrodzony niedobór odporności sprzężony z płcią (SCID)

Endokrynologia i choroby metaboliczne

Deficyt transferazy palmityno-karnitynowej typu I

Choroba Pompego

Cholestaza łagodna nawracająca wewnątrzwątrobowa typu 2

Kwasica fumaranowa

Mukowiscydoza

Nawracająca ostra mioglobinuria

Leukodystrofia o fenotypie 4H

Lipodystrofia częściowa rodzinna

Choroba Danona

Deficyt lipazy lipoproteinowej

Nietolerancja sacharozy

Kwasica mleczanowa

Acyduria propionowa

Kwasica hydroksymetyloglutarowa

Choroba McArdle’a

Deficyt kinazy glicerolowej

Zespół hiperimmunoglobulinemii D

Choroba Sandhoffa

Deficyt kofaktora molibdenowego

Choroba Wolmana i CESD

Acyduria i acidemia glutarowa typu II A

Acyduria i acidemia glutarowa typu I

Hipomagnezemia 3

Tyrozynemia typ I

Tyrozynemia typ II

Hiperfenylananinemia

Miopatia spowodowana niedoborem CPTII

Hipofosfatazja

Otyłość- postać dominująca

Lipodystrofia wrodzona uogólniona, zespół Brunzell

Kwasica metylomalonowa

Deficyt OAT

Mukopolisacharydoza typ III, zespół Sanfilippo B

Mukopolisacharydoza typu I,II, IIIA-D, IVA VI i VII

Pierwotny systemowy deficyt karnityny

Deficyt syntetazy holokarboksylazy

Miopatia lipidowa (LCHAD)

Wrodzony przerost nadnerczy postać nieklasyczna

Cyturulinemia typ II, postać noworodkowa

Cytrulinemia klasyczna, typ I

Choroba Taya-Sachsa

Deficyt dehydrogenazy dihydrolipoamidowej

Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1

Hipokalcemia z zespołem Barttera

Zespół Kallmana

Fenyloketonuria

Galaktozemia

Gangliozydoza

Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, MCAD

Nieketotyczna hiperglicynemia

Niewrażliwość na hormony tarczycy

Niewrażliwość na kortyzol

Wrodzony przerost nadnerczy

Zespół Smith-Lemli-Opitz, SLOS

Choroba Fabry’ego

Deficyt liazy bursztynianowej

Glikogenoza typu III

Trimetylaminuria (zespół odoru rybiego)

Hiperaldosteronizm rodzinny, typ III

Kwasica izowalerianowa

Deficyt beta-ketotiolazy

Wrodzona biegunka chlorkowa

Choroba Refsuma

Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, VLCAD

Niedoczynność przytarczyc pierwotna izolowana

Ceroidolipofuscynoza

Choroba Gauchera

Choroba Morquio B

Choroba Niemanna-Picka typ C

Choroba syropu klonowego

Cystynoza

Deficyt biotynidazy

Deficyt dehydrogenazy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, SCAD

Ginekologia

Poronienia nawracające, badanie materiału poronnego

Niepłodność męska

Przedwczesne wygasanie czynności jajników

Cukrzyca ciążowa

Deficyt progesteronu

Niewrażliwość na androgeny

Niedobór aromatazy łożyskowej (obojnactwo rzekome żeńskie)

Okulistyka

Wrodzone zwłóknienie mięśni oczodołu

Aniridia, katarakta, hipoplazja nerwu wzrokowego

Jaskra

Zwyrodnienie siatkówki

Dysplazja oczno-zębowo-palcowa

Albinizm oczny

Albinizm oczno-skórny

Choroidermia

Zanik nerwów wzrokowych typu Kjera

Choroba Lebera

Choroba Stargardta

Dystrofia ziarnista rogówki

Zespół Axenfeld-Riegera

Ortopedia

Dysplazja typu Kozłowski i metatropiczna

Dysplazja diastroficzna

Dysplazja mezomieliczna Langera

Zespół Robinowa

Zespół Hajdu-Cheney

Zespół Ellis – van Crevelda

Zespół Muenke

Zespół Saethre-Chotzen

Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta)

Choroba Menkesa

Zespół Aarskoga- Scotta

Zespół Crouzona

Dysplazja nosowo-czołowa

Zespół Ehlersa- Danlosa typ I

Zespół Ehlersa-Danlosa typ IV

Zespół Larsena

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zespół Aperta

Dysplazja obojczykowo-czaszkowa

Zespół Shprintzena- Goldberga

Chondrodysplazja typu Schmid

Zespół MCTO

Zespół Kippel-Feil

Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa

Mnogie wyrośla kostne

Dysplazja przynasadowa typu McKusicka

Achondroplazja

Dysplazja tanatoforyczna

Hipochondroplazja

Krzywica hipofosfatemiczna (forma sprzężona z chromosomem X)

Krzywica hipofosfatemiczna (forma dominująca)- ADHR

Zespół Escobara

Zespół McCune-Albrigta

Zespół Gorlina

Zespół Freemana-Shledona

Zespół Mulibrey nanism

Zespół Marshalla

Postępujące kostniejące zapalenie mięśni

Zespół włosowo-nosowo-palcowy

Zespół Stickler

Dysplazja spondyloepimeta (typu Strudwicka)

Zespół Caffeya

Diagnostyka nowotworu pęcherza

Diagnostyka nowotworu pęcherza biomarkerami Bladder EpiCheck (genetyczna analiza moczu)

Większość nowotworów pęcherza nie nacieka na błony mięśniowe, co oznacza, że nie wychodzą poza jego wewnętrzne warstwy. Utrudnia to diagnostykę, do której w tradycyjnym ujęciu wykorzystywana była cystoskopia z cytologią. Jest to zabieg inwazyjny i bolesny, a u osób obawiających się nawrotu choroby nowotworowej badanie musi być przeprowadzane kilka razy w roku. Nieinwazyjną alternatywą dla cystoskopii jest badanie moczu z wykorzystaniem biomarkerów. Pozwalają one z bardzo wysokim prawdopodobieństwem potwierdzić lub wykluczyć nowotwór pęcherza. Próbka moczu pobierana jest podczas wizyty u lekarza urologa, a wynik badania laboratoryjnego otrzymywany jest do dwóch tygodni.

Najnowsze aktualności

Cennik usług

Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.