prof. Aleksander
Sieroń

Angiolog (choroby naczyniowe), Kardiolog, Hipertensjolog, Balneolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej.

Dział:

Poradnia Angiologii i Prewencji Amputacji Kończyn

Poradnia Leczenia Nadciśnienia

Rejestracja:

34 314 71 07 lub 781 754 455 

Godziny przyjęć:

informacja w rejestracji

Profesor Aleksander Sieroń – Angiolog – Prewencja Amputacji Kończyn (alfamedica.med.pl)

Profesor Aleksander Sieroń, to Konsultant Krajowy w dziedzinie Angiologii, Członek Zespołu Specjalistów Chorób Naczyń Unii Europejskiej oraz Członek Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Medycznego – Royal Medical Society.

Profesor, jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie w trakcie kariery naukowej uzyskał tytuły doktora habilitowanego nauk medycznych oraz profesora zwyczajnego.

Autorytet medyczny i wynalazca urządzeń ratujących kończyny.

Prof. Aleksander Sieroń, zdobył specjalizację z zakresu leczenia chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, balneologii i medycyny fizykalnej oraz hipertensjologii. Pan Profesor wynalazł wiele zaawansowanych technologicznie urządzeń, które znalazły zastosowanie w diagnostyce i leczeniu. Wśród aparatury, która przyniosła Panu Profesorowi międzynarodową sławę wskazać należy Oxybarię S, służącą do leczenia trudno gojących się ran, spowodowanych cukrzycą, odleżynami oraz owrzodzeniami, dzięki wykorzystaniu tlenu i ozonu o podwyższonym ciśnieniu. Urządzenie, niejednokrotnie ratujące kończyny pacjentów przed amputacją, uzyskało tytuł najlepszego europejskiego wynalazku 2014 roku na targach „Brussels Innova”.

Przewodniczący i członek licznych Towarzystw z zakresu medycyny i techniki.

Pan Profesor przez wiele lat kierował Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu oraz Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Laserowej Nowotworów i Centralną Pracownią Endoskopii. Pełnił liczne funkcje w Śląskiej Akademii Medycznej, m.in. Prorektora oraz Przewodniczącego Komisji Senackiej. Piastuje funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN oraz wiceprzewodniczącego Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Obrazowania PAN. Jest również Członkiem Władz licznych Towarzystw i Instytucji Naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zdobywca wielu nagród i odznaczeń.

Profesor Aleksander Sieroń jest autorem ponad półtora tysiąca publikacji naukowych, referatów i monografii. Od dziesięcioleci współpracuje z najbardziej liczącymi się na świecie ośrodkami naukowymi, zarówno medycznymi, jak i technicznymi. Został wielokrotnie uhonorowany najbardziej prestiżowymi nagrodami, medalami i tytułami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W Centrum Medycznym Alfamedica Pan Profesor Aleksander Sieroń będzie kierował Poradnią Angiologii i Prewencji Amputacji Kończyn. Wizyta u Profesora Aleksandra Sieronia, może być szansą na uratowanie kończyn przed grożącą amputacją.

 

PROFESSOR ALEKSANDER SIEROŃ – ANGIOLOGIST – PREVENTION OF LIMB AMPUTATION (ALFAMEDICA.MED.PL)

Professor Aleksander Sieroń is a National Consultant in the field of angiology, a member of the Union of Specialists in Vascular Diseases of the European Union,and a member of the British Royal Medical Society.
The professor is a graduate of the Faculty of Medicine of the Medical University of Silesia, wherein the course of his scientific career he obtained the titles of habilitated doctor of medical sciences and a full professor.

AUTHORITY ON MEDICINE AND INVENTOR OF LIMBSAVING DEVICES.

Prof. Aleksander Sieroń is a specialist in internal medicine, cardiology, angiology, balneology, and physical medicine as well as hypertensiology. He has invented many technologically advanced devices used in diagnostics and treatment. Among the devices that made the Professor internationally famous, Oxybaria S has to be mentioned – the device used to treat difficult-to-heal wounds caused by diabetes, pressure ulcers and ulcers employing high-pressure oxygen and ozone. The device, which often saves patients’ limbs from amputation, was awarded the title of the best European invention of 2014 at the „Brussels Innova” fair.

CHAIRMAN AND MEMBER OF MANY SOCIETIES IN THE FIELD OF MEDICINE AND TECHNOLOGY.

For many years, Professor Sieroń managed the Chair and Teaching Department of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine at the Tertiary Hospital No. 2 in Bytom, as well as the Center for Cancer Diagnostics and Laser Therapy and the Central Endoscopy Laboratory. He held various functions at the Medical University of Silesia, incl. Vice-Rector and Chairman of the Senate Committee. He is the vice-chairman of the Scientific Council of the Institute of Animal Genetics and Biotechnology of the Polish Academy of Sciences and the vice-chairman of the Committee for Medical Physics, Radiobiology and Imaging of the Polish Academy of Sciences. He is also a member of the governing bodies of numerous scientific societies and institutions both in Poland and abroad.

A WINNER OF MANY PRIZES AND DECORATIONS.

Professor Aleksander Sieroń is the author of over 1,500 scientific publications, papers and monographs. For decades, he has been cooperating with the world’s most important scientific centers, both medical and technical. He has been repeatedly honored with the most prestigious awards, medals and titles, including the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta.

In the Alfamedica Medical Center Professor Aleksander Sieroń will be managing the Angiology and Limb Amputation Prevention Clinic. A visit to Professor Aleksander Sieroń may be a chance to save limbs from the impending amputation.