Pozwolenie na broń

Według danych statystycznych, udostępnianych przez policję, w Polsce pozwolenie na broń posiada blisko 250 tys. obywateli. W stosunku do danych europejskich, jest to niewielka liczba. Wpływa na to wiele czynników, a wśród nich liczba wymogów formalnych, które przyszły posiadacz broni palnej musi spełnić. Jednymi z najważniejszych elementów wpływających na dopuszczenie do posiadania broni są pozytywne wyniki badania na broń. Komplet potrzebnych orzeczeń lekarskich uzyskać można w Centrum Medycznym Alfamedica Częstochowa.

Jak zdobyć pozwolenie na broń

Przepisy regulujące kwestię posiadania broni, określone są w ustawie o broni i amunicji z 1999 roku. W myśl przepisów, kandydat musi spełnić kilka warunków:

ukończyć 21 rok życia,
zamieszkiwać na stałe w Polsce,
uzyskać dopuszczenie do posiadanie broni przez Komendanta Komisariatu Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
wykazać się niekaralnością,
posiadać zdolność do czynności prawnych,
uzyskać pozytywne orzeczenie lekarskie i psychologiczne,
nie być uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
udokumentować istnienie ważnej przyczyny na posiadanie broni.

Spośród ważnych przyczyn, które uprawniają nas do ubiegania się o pozwolenie na broń, które musimy odpowiednio udokumentować, wymienić można:

potrzebę ochrony osobistej – w tym przypadku niezbędne jest wskazanie realnego zagrożenia dla naszego życia i zdrowia, przed którym chcemy się bronić,

łowiectwo – należy przedstawić dokument potwierdzający przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego oraz uprawniający do odbywania polowań,

sport – wymagana jest licencja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, potwierdzenie kwalifikacji sportowych, oraz przynależności do klubu lub stowarzyszenia strzeleckiego,

udział w rekonstrukcjach historycznych – potwierdzone członkostwem w odpowiednim stowarzyszeniu, z udokumentowanym udziałem w wydarzeniach tego typu,

kolekcjonerstwo – udokumentowane członkostwem w stowarzyszeniu,

cel pamiątkowy – jeśli broń nabyta została w drodze spadku, darowizny lub zdobyta jako nagroda lub wyróżnienie,

cele szkoleniowe – określone w odrębnych przepisach.

Zdecydowanie najwięcej zezwoleń na broń, wydaje się w związku z przynależnością do stowarzyszeń sportowych i łowieckich. Najtrudniej uzyskać pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej, ponieważ często niezbędne są w takich przypadkach orzeczenia sądu oraz opinie policji, potwierdzające stan istotnego zagrożenia życia. Za posiadanie broni bez ważnego zezwolenia, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Badania na broń

Jednym z najważniejszych elementów warunkujących wydanie pozwolenia na posiadanie broni, jest uzyskanie pozytywnej opinii lekarskiej oraz psychologicznej. Badania na broń przeprowadzić mogą tylko specjaliści wpisani do rejestru prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Poza tym muszą oni wykazać się m.in. pięcioletnim stażem pracy w zawodzie, aktualnym prawem do wykonywania zawodu, dodatkowymi, udokumentowanymi kwalifikacjami do przeprowadzania badań na broń.

Wydanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego w zakresie badań na broń wymaga spełnienia określonych warunków. Podczas badania ocenie podlegają:

ogólny stan zdrowia,
sprawność fizyczna, w tym ruchowa oraz zmysł równowagi,
jakość widzenia i ogólny stan wzroku,
predyspozycje psychologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego stanu psychicznego i funkcjonowania w społeczeństwie,
dodatkowe elementy wymagające oceny według lekarza specjalisty, w stosunku do badanej osoby.

W Centrum Medycznym Alfamedica, wykonywane są kompleksowe badania specjalistyczne oraz wydawane orzeczenia niezbędne dla uzyskania pozwolenia na broń oraz jego odnowienia, koniecznego co 5 lat. Naszą kadrę lekarską, stanowią specjaliści posiadający wszystkie wymagane prawnie uprawnienia i wpisani do rejestru Komendy Wojewódzkiej Policji. Koszt badań na broń oraz wydania niezbędnych orzeczeń, to 650 zł. Dodatkowe informacje dostępne w zakładce → Badania Medycyny Pracy.

Comments are closed.